GDPR

Zásady ochrany osobních údajů
Vážení přátelé, zákazníci, obchodní partneři a členové klubu,
vážíme si každého z Vás a ochrana Vašich dat je pro nás samozřejmostí. GDPR není nic nového v dobře fungujícím obchodním vztahu, je to jen jedno z mnoha nařízení EU. Je nám ctí posílat Vám občasné informace o výrobcích v naší nabídce, o tom, kdo je vyrábí, o novinkách v našem Klubu či články na téma zdravého životního stylu. Abychom všechny tyto informace mohli doručit až k Vám, potřebujeme použít některé z údajů, které jste nám svěřili. Můžete si být jistí, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnosti, které pro nás vyplývají z platných právních předpisů a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
 
1. Základní ustanovení
1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AMALTEIA s.r.o., IČ 11998954, se sídlem na adrese Polouvsí 111, 741 01 Jeseník nad Odrou (dále jen: „správce“).
1.2 Kontaktní údaje správce
Adresa: AMALTEIA s.r.o., Polouvsí 111, 741 01 Jeseník nad Odrou
jednatel: Božena Landová
Email: unas@jentonej.store
Telefon: +420 775 89 80 87
1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
2. Zdroje, účely a kategorie zpracovávaných osobních údajů
2.1 Správce bude zpracovávat osobní údaje pouze v minimálním rozsahu a po dobu nutnou ke splnění účelu zpracování, nebo po dobu uvedenou u účelu zpracování. Správce nezpracovává zláštní (citlivé) kategorie osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
2.2 Jaké osobní údaje zpracováváme?
 • jméno a příjmení
 • dodací adresa, případně dále adresa fakturační, název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ
 • telefonní číslo a kontaktní e-mail
2.3 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • Plnění smlouvy mezi vámi (subjektem údajů) a naší firmou (správcem) podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy; proti oprávněnému zájmu správce lze vznést námitku. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem správcem zpracovávána po dobu 5 let.
 • Splnění právní povinnosti,
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti - v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2.4 Účelem zpracování osobních údajů je:
 • Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • doručení slíbeného obsahu (ebook, email, dopis),
 • vyhodnocení soutěže
2.5. Doba uchování osobního údaje
Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nebo nejdéle po dobu 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Konkrétní doby uchování osobních údajů dle účelu jejich zpracování:

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu: 

 • Zaslání / stažení ebooku 30 dnů
 • Zasílání aktualit na email 5 let

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce:

 • Zasílání aktualit na email 5 let
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
2.6. Užití osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran (například pro případ reklamačního řízení). Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona – pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiné dotčené osoby.
3. Zpracovatelé osobních údajů
3.1 Osobní údaje zpracovává správce a je odpovědný za jakékoliv jejich zpracování. Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který na základě pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje pro správce.
3.2. Zpracovatelé osobních údajů jsou osoby a firmy podílející se na dodání zboží/služeb či realizaci plateb na základě smlouvy, na zajišťování provozu eshopu a dalších služeb v souvislosti s provozováním e-shopu a internetového marketingu. Správci a zpracovatelé osobních údajů:
Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 22599
Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, Lihovarská 1060/12, Praha 9 - Libeň, 190 00
3.3 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.
3.4 Správce zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným osobním údajům subjektů údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.
 
4. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)
4.1 Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku máte níže uvedená práva jakožto subjekt údajů. Všechny informace vám jakožto správce velmi rádi sdělíme, svůj požadavek napište na e-mail: unas@jentonej.store
Máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • vznést námitku proti zpracování v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR).
4.2 Správce nemusí údaje vymazat, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, nebo výkon a obhajobu právních nároků.
4.3 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR.
 
5. Podmínky zabezpečení osobních údajů
5.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
5.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: hesla, zabezpečený operační systém - šifrování a aktualizovaný antivirový program.
5.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze jím pověřené a proškolené osoby.
 
6. Podmínky cookies
Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz. Všechny údaje jsou anonymizované a agregované.
 
7. Souhlas s podmínkami
7.1 Odesláním objednávky z eshopu, nebo zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.