1. AMALTEIA základní ustanovení

Jednoduchá obchodní klubová pravidla
AMALTEIA KLUB
(dále jen JOKP)
 
I.
Základní ustanovení
 
1. AMALTEIA KLUB (dále jen "Klub") je provozován společností AMALTEIA s.r.o., IČO 11998954 se sídlem Polouvsí 111, 74101 Jeseník nad Odrou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou 87414 (dále jen „Provozovatel“).
 
2. Klub je věrnostním programem, který je určen pro zákazníky, kteří opakovaně nakupují výrobky a služby buď na internetovém portálu Provozovatele www.jentonej.store, v Klubových centrech provozovatele nebo na akcích pořádaných Provozovatelem. Účelem programu je odměnit takové zákazníky (dále jen "Členy klubu"), kteří si buď sami pravidelně nakupují, nebo doporučí nákup výrobků a služeb dalším zákazníkům. Jedná se především o odměny formou Klubových slev, Dárků k nákupům a Klubových kreditů, které Člen klubu může uplatňovat v souladu s bodem č. 2 článku II těchto JOKP.
 
3. Znění JOKP může Provozovatel měnit či doplňovat. Tyto změny je Provozovatel povinen zveřejnit na svých webových stránkách formou zřetelně viditelného oznámení a také je povinen rozeslat jejich znění na e-mailové adresy Členů klubu.
 
4. Novými ustanoveními mohou být v oprávněných situacích dotčena práva a povinnosti, jež vznikla po dobu účinnosti předchozího znění JOKP (např. neočekávaná změna právních podmínek stanovených státem apod.) V takovém případě neplatí podmínka pro minimální dobu oznámení změny dva měsíce před jejím nabytím, ale platí termín oznámení nejpozději do 30ti dnů od vzniku oprávněné situace.
 
5. JOKP upravují činnost Klubu a stanovují práva a povinnosti Členů klubu a Provozovatele. Tato JOKP jsou závazné:
 • pro Provozovatele ode dne aktivního spuštění projektu, tj. od 2. ledna 2022
 • pro Členy klubu od okamžiku, kdy se zněním JOKP vysloví svůj souhlas, tzn. ode dne registrace do Klubu.
 
6. V případě, že dojde ke změně JOKP a Člen klubu i nadále užívá vnitřní obchodní portál a s tím související obchodní výhody, považuje se toto za vyslovení souhlasu se zněním nových JOKP.
 
7. Je-li některé ustanovení JOKP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 

II.
Členství v Klubu, čerpání slev a kreditů

1. Věrnostní program Klubu umožňuje Členům klubu
 • čerpat Klubové slevy při nákupu zboží v e-shopu provozovatele. Člen klubu vidí své aktuální (personifikované) Klubové věrnostní slevy v e-shopu provozovatele po svém přihlášení, objemové slevy se zobrazují v košíku podle výše aktuálního nákupu.
 • dárek zdarma ke každé objednávce nad 2.574,- Kč - čím vyšší nákup, tím hodnotnější dárky. Na výběr bude vždy 3 až 5 možností, ovšem v souladu s jedním z cílů projektu Amalteia (rozvoj a posílení schopnosti samostatného analytického myšlení a nezávislosti na komerčních zdrojích informací) půjde především o knížky z oblasti rozvoje osobnosti, knihy o zdraví, beletrie, knížek pro děti od 6ti měsíců, encyklopedie, poezie, životopisy.
 • získávat odměny formou Kreditů za nákupy zboží v e-shopu Provozovatele uskutečněné Zaregistrovanými zákazníky a Členy klubu, kteří se stali zákazníky či Členy klubu díky přímému i nepřímému doporučení stávajícím Členem klubu. Počet přiznaných Kreditů je stanoven přílohou č. 1, která je nedílnou součástí těchto JOKP.
 • získávat podíl z celkových měsíčních obratů e-shopu Provozovatele (viz příloha č. 1 - Věrnostní program), který mu bude přiznán rovněž formou Kreditů.
 • využívat B2B program - tj. nakupovat za zvýhodněné ceny u smluvních obchodních partnerů Provozovatele.

2. Kredity, jejich hodnota a způsob uplatnění

 • Jeden Kredit je ekvivalentem 1,- Kč, a to včetně DPH.
 • Kredity mají časově omezenou platnost, a to 12 měsíců od jejich připsání na Klubový účet Člena klubu.
 • Člen klubu může Kredity použít na úhradu objednávek v e-shopu provozovatele, a to až do výše 100 % hodnoty nákupuzboží včetně Dárkových poukazů. Kredity přesahující kumulativní hodnotu 8.000,- Kč je možné vyplatit převodem na bankovní účet, případně zaslat poštovní poukázkou. Člen klubu může pro tyto převody zadat jak jednorázový, tak trvalý požadavek formou e-mailu odeslaného na adresu unas@jentonej.store. Provozovatel má povinnost si tento požadavek telefonicky ověřit.
 • V případě stálého příkazu k vyplácení Kreditů formou peněžního převodu jsou Kredity převedeny na peněžní prostředkya odeslány v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 1, článek I, bod Rozpis kreditů - měsíční vyúčtování.
 • Rozpis vyúčtování Kreditů obdrží Člen klubu každý měsíc do své e-mailové schránky, kterou uvedl při registraci, a to v případě, že v daném měsíci došlo ke vzniku nových kreditů. Aktuální celkovou výši kreditů vidí Člen klubu ve svévirtuální kanceláři (dále jen "Klubový účet") v e-shopu Provozovatele po přihlášení se do svého Klubového účtu.

3. Členství v klubu

 • Členem klubu se může stát fyzická osoba starší 15ti let.
 • Každá fyzická osoba může podat jen jednu přihlášku do Klubu. Člen klubu může v rámci Klubu vlastnit pouze jedenKlubový účet (není možná duplicita e-mailové adresy ani telefonního čísla již zaregistrovaného Člena klubu).
 • Člen klubu je povinen Provozovatele neprodleně informovat o jakékoliv změně svých osobních údajů, které se týkají obchodního vztahu (např. změna bankovního spojení, změna adresy pro doručování zboží atd.). Pokud Člen klubu tuto svou povinnost nesplní, Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu takto způsobenou Členovi klubu (např. doručení zboží na neaktuální adresu a s tím spojené náklady). Pokud takto vznikne Provozovateli škoda, je Člen klubu tuto škodupovinen uhradit. Provozovatel má právo na náhradu způsobené škody použít Kredity Člena klubu.
 • Člen klubu je povinen své příjmy řádně zdanit. Za zdanění všech příjmů od Provozovatele zodpovídá každý Člen klubupouze sám.
 • Členství v klubu je doživotní a kdykoli přenosné na jinou osobu, především pak v případě úmrtí Člena klubu. Pokud Členklubu obmyšlenou osobu Provozovateli nesdělí písemnou nebo jinou právně uznatelnou formou, členská práva budou postoupena na nejbližší oprávněnou osobu v rámci obecně platných pravidel dědického řízení. Člen klubu může své rozhodnutí v tomto směru kdykoliv změnit, a to formou písemného, případně e-mailového oznámení Provozovateli.

III.
Práva a povinnosti Provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje pravidelně každý měsíc uskutečnit vyúčtování Kreditů v souladu s aktuálně platnými podmínkami stanovenými v příloze č. 1 těchto JOKP, a tyto Kredity Členovi klubu připsat v řádném termínu na Klubový účet Člena klubu, případně je poukázat převodem / bankovní složenkou.
2. Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené obchodní úsilí pro zajištění funkčnosti věrnostního programu, a to zejména udržováním stávající obchodní nabídky a vyhledáváním nových produktů a služeb, které ovšem vždy musí splňovat podmínky výjimečnosti svou kvalitou, cenou a přirozenou potřebností.

IV.
Zánik členství, ukončení činnosti Klubu

1. Členství v Klubu zaniká
 • okamžitě, pokud Člen klubu vědomě zneužil či vážně poškodil dobré jméno Provozovatele. Kredity v takovém případě nenímožné dále čerpat.
 • na základě písemného oznámení Člena klubu k datu, které si Člen klubu sám v písemném/e-mailovém oznámení Provozovateli určí, vždy však k poslednímu dni v měsíci. V takovém případě může Člen klubu čerpat Kredity nákupem na e-shopu Provozovatele v souladu s JOKP ještě dalších 6 měsíců od data ukončení členství.
 • smrtí Člena klubu, pokud nemá nebo nestanovil obmyšlenou osobu (viz čl. II, bod 3 těchto Všeobecných podmínek).

2. Provozovatel má právo při vzniku závažných důvodů pozastavit nebo ukončit činnost Klubu. V takovém případě je ovšem Provozovatel povinen informovat Členy klubu s dostatečným předstihem jak na webových stránkách, tak rozesláním e-mailů na adresy Členů klubu. Dostatečným předstihem se v případě ukončení činnosti Klubu rozumí oznámení minimálně 2 měsíce předem.

 

V Polouvsí, dne 2. ledna 2022