2. AMALTEIA klubové výhody

AMALTEIA R.O.L.S.
Jednoduchá obchodní klubová pravidla věrnostního programu R.O.L.S.
(dále jen JOKP)
 
Příloha č. 1 - VĚRNOSTNÍ PROGRAM
 

I. Definice pojmů

Zákazník
Zákazníkem se rozumí každý, kdo využije nabídky Provozovatele a nakoupí si nabízené produkty buď na e-shopu Provozovatele nebo na klubových setkáních pořádaných Provozovatelem.
 
Zaregistrovaný zákazník
Zákazník, který si na e-shopu Provozovatele udělal běžnou zákaznickou registraci zdarma. Zaregistrovaný zákazník získává přístup ke všem nabízeným výrobkům (tj. i k těm, které kvůli obchodním podmínkám některých dodavatelů může zákazník vidět až po registraci). Postupně může u většiny výrobků získat věrnostní slevu až 5 % - viz tabulka č.1. Pokud Zaregistrovaný zákazník doporučí další zákazníky či Členy klubu a teprve později se rozhodne pro Klubové členství, zůstanou do té doby zaregistrovaní zákazníci a Členové klubu v jeho Klubovém týmu.
 
Člen klubu
Členem klubu se stává zákazník/zaregistrovaný zákazník zakoupením libovolného Klubového balíčku a úhradou jednorázového Členského příspěvku. Nabídka Klubových balíčků je aktualizovaná na e-shopu provozovatele. Klubové výhody jsou stejné pro všechny Členy klubu, bez ohledu na vybranou variantu Klubového balíčku. Členství je aktivní nejpozději následující pracovní den po připsání celkové částky na účet Provozovatele. Pokud si zákazník rozloží platbu na delší období (maximálně tři měsíce), je rozhodující datum poslední platby.
Člen klubu získává k výhodám Zaregistrovaného zákazníka tyto další výhody:
- okamžitou Klubovou slevu 3 - 5 % u většiny nabízených výrobků (cca 80 % z celkové nabídky)
- vyšší věrnostní slevy (viz tabulka č. 1)
- množstevní slevy na vybrané výrobky (podle počtu kusů: 2 ks - 3 %, 5 ks - 5 %, 10 ks - 10 %, 20 ks - 20 %)
- objemové slevy (podle celkové hodnoty nákupu 3 až 60 %)*
  jednotlivé slevy se sčítají, u každého výrobku je nastavená maximální celková výše slevy od 5 - 60 %
  kumulativní slevy nad 15 % zrcadlí akční slevy a věrnostní bonusy dodavatelů
  přehled aktuálních klubových slev je veřejně dostupný na e-shopu Provozovatele
- přístup ke zvýhodněným cenám výrobků, u kterých není možné kvůli obchodním podmínkám dodavatele veřejně uvádět nižší než doporučené ceny
- možnost získat pravidelný pasivní příjem bez trvalých aktivit díky unikátnímu věrnostnímu klubovému programu R.O.L.S.
 
tabulka č. 1 - věrnostní slevy (slevy nad rámec Klubové slevy, obvykle ve výši 5 %)
kumulovaný nákup (KN) = hodnota všech osobních objednávek za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců
sleva se týká vybraných výrobků (cca 80 % výrobků z celkové nabídky)
pro každý výrobek je nastavená individuální maximální hranice slevy
konkrétní (personifikovanou) slevu vidí Člen klubu jak v detailu výrobku, tak v rozpisu objednávky
KN od částky v Kč
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
zaregistrovaný zákazník
1 %
2 %
3 %
3 %
4 %
4 %
4 %
5 %
5 %
5 %
člen klubu
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
11 %
12 %
13 %
15 %
 
Klubový tým
Členové klubu a Zaregistrovaní zákazníci, kteří u Provozovatele nakupují produkty a služby na základě přímého doporučení stávajícím Členem klubu a jimi následně doporučenými dalšími Členy klubu a Zaregistrovanými zákazníky. Každý Člen klubu má právo doporučit neomezený počet Členů klubu a Zaregistrovaných zákazníků. Všichni Členové klubu a Zaregistrovaní zákazníci, kteří budou registrováni na základě přímého doporučení, jsou pro stávajícího Člena klubu jeho PRVNÍ GENERACÍ. Členové klubu a Zákazníci zaregistrovaní na základě doporučení této první generace jsou pro stávajícího člena jeho DRUHOU GENERACÍ atd. až do neomezené hloubky.
 
Aktivní generace
Aktivní generací se rozumí ti Členové klubu, kteří si v měsíci předcházejím rozhodnému období nakoupili zboží v celkové výši alespoň 2.584,- Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v článku II, odstavec 2 této přílohy.
 
Měsíční obrat
Příjem za všechny nákupy provedené na e-shopu www.jentonej.store v rámci jednoho kalendářního měsíce a uhrazené do 3. dne následujícího měsíce. Do tohoto obratu se nezapočítávají produkty ve speciálním režimu, a to konkrétně Členský klubový příspěvek, domácí úpravna vody, služby finančního poradenství, poštovné a jiné režijní platby od zákazníků, prodej produktů za provizi na e-shopech smluvních partnerů, klubové prodejní pomůcky (letáky apod.), doprodej výrobků za netto ceny (konkrétně např. kategorie Poslední kousky a Slevy).
 
KILČO - kredity za doporučení nového Člena klubu
 
GEN - generační kredity (podíl z obratu Klubového týmu)
Provozovatel vyplatí každý měsíc Členům klubu formou Kreditů 1 % z obratu jeho Klubového týmu, a to až do hloubky 8. aktivní generace (tzn. že odměny mohou přijít tzv. z neomezené hloubky). Podrobné informace viz článek II, odstavec 2 této přílohy.
 
RANKY - podíl z celkového měsíčního obratu AMALTEIA s.r.o.
Provozovatel každý měsíc rozdělí 4 % z obratu e-shopu formou Ranků mezi kvalifikované Členy klubu (viz tabulka č. 3). Rozlišují se celkem čtyři Ranky (Bronz, Silver, Gold a Platinum), přičemž do každého z nich je umístěno množství kreditů odpovídající 1 % z měsíčního obratu e-shopu Provozovatele. Tyto kredity jsou následně alikvotně rozděleny mezi ty Členy klubu, kteří za daný měsíc splnili kvalifikační objem nákupů. Do kvalifikačního objemu nákupů se započítávají jak osobní nákupy Člena klubu, tak všechny nákupy uskutečněné zaregistrovanými zákazníky a členy jeho Klubového týmu v daném kalendářním měsíci, a to z neomezené šířky i hloubky. Pro započítání do měsíčního obratu je rozhodující datum uzavření objednávky (nejpozději poslední kalendářní den v rozhodném měsíci, a to do 23.59 hod.) a odeslání platby na účet Provozovatele nejpozději třetí den v kalendářním měsíci následujícím za rozhodným měsícem. Rank Platinum je určen výhradně pro odměny určené Produktovým specialistům.
 
Rozpis kreditů - měsíční vyúčtování
Provozovatel seznámí Člena klubu s výší získaných Kreditů formou Rozpisu kreditů za kvalifikační období (tj. jeden kalendářní měsíc) nejpozději 21. dne v zúčtovacím měsíci (následujícím po rozhodném kvalifikačním období). Tento Rozpis je odeslán Členům klubu elektronicky, a to na jejich aktuální e-mailovou adresu. Kredity jsou Členovi klubu připsány na jeho Klubový účet k 28. dni v zúčtovacím měsíci. Pokud Člen klubu požaduje převod Kreditů na peněžní prostředky a následně na bankovní účet, bude tento převod realizován do 14ti dnů od doručení tohoto požadavku (písemně, e-mailem). Případné námitky proti Rozpisu kreditů musí Člen klubu vznést nejpozději do 3 dnů od jeho odeslání. Pozdější námitky nemají právní účinek. Výplata kreditů v hotovosti je možná od kumulativní výše 8.000,- Kč.
 

II. Věrnostní klubový program R.O.L.S. (Revoluční Obchodní Liniový Systém)

1. KILČO - kredity za přímé doporučení nového Člena klubu
Člen klubu získává nárok na odměnu 100 kreditů za každé přímé zaregistrování nového Zákazníka či Člena klubu, a to bez ohledu na to, zda zaregistrování proběhlo přímo Členem klubu (affiliate link, osobní doporučení, dárkový poukaz) nebo Produktovým specialistou.
 
2. GEN - generační kredity, kvalifikační nákup
Člen klubu získává nárok na GEN ve výši 1 % z nákupů členů svého Klubového týmu, a to až do hloubky 8. aktuálně aktivní generace. Jinak řečeno je z každého nákupu vyplaceno 8 x 1 % po doporučitelské linii osmi nejbližším kvalifikovaným Členům klubu. Pro přidělení těchto Generačních kreditů je nutné splnit podmínku kvalifikačního osobního nákupu ve výši 2.584,- Kč. Kvalifikační nákup musí proběhnout v kalendářním měsíci bezprostředně předcházejícím rozhodnému měsíci (např. nákup v lednu je kvalifikací pro GEN v únoru). Pro započítání do kvalifikace je rozhodující datum uzavření objednávky (nejpozději poslední kalendářní den v rozhodném měsíci, do 23.59 hod.) a odeslání platby na účet Provozovatele nejpozději třetí den v kalendářním měsíci následujícím za rozhodným měsícem. Rozhodující není výše jedné objednávky, ale součet hodnoty všech objednávek uskutečněných Členem klubu v rozhodném období. Platba může být uskutečněna všemi způsoby, které e-shop Provozovatele aktuálně umožňuje.
Vyplácení GEN z 2. až 8. aktivní generace bude aktivováno pro všechny Členy klubu postupně v souvislosti s tím, jak poroste celkový měsíční obrat na e-shopu provozovatele - viz tabulka č. 2. Za splnění kvalifikační podmínky je považováno každé první dosažení stanoveného měsíčního obratu.
tabulka č. 2
  měsíční obrat
      1. generace  do 1.300.000,- Kč
1. - 5. generace 1.301.000,- až 2.100.000,- Kč
1. - 8. generace 2.100.000,- Kč a více
 
3. Ranky
Člen klubu získává podíl z Ranků formou alikvotního podílu ze všech ranků, pro které splnil kvalifikační podmínky stanovené v tabulce č. 3. Pro tuto odměnu není nutné mít splněnou kvalifikaci vlastním nákupem, rozhodující je celkový obrat Klubového týmu. Vyplácení podílů z Ranků bude aktivováno pro všechny Členy klubu v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém bude poprvé dosaženo obratu 1.300.000,- Kč.
 
tabulka č. 3
rank kvalifikační obrat Klubového týmu včetně osobního nákupu
BRONZ       300.000,- Kč
SILVER       800.000,- Kč
GOLD    2.100.000,- Kč
PLATINUM určeno pro odměny Produktovým specialistům

4. Klubové balíčky, Klubový členský příspěvek
Obsah Klubových balíčků je aktualizován na e-shopu provozovatele. Zakoupením Klubového balíčku a úhradou Členského klubového příspěvku je splněna kvalifikace jak pro měsíc, ve kterém došlo k jeho zakoupení, tak pro měsíc bezprostředně následující (např. nákup v lednu je kvalifikací na leden a únor).
 

V Polouvsí, 2. ledna 2022